web statistics
Skip to main content

Algemene voorwaarden

Menselijkheid komt bij mij op de eerste plaats. Dit even terzijde.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lovely Shawls zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Lovely Shawls worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Lovely Shawls ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Lovely Shawls zijn vrijblijvend en Lovely Shawls behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.4.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Lovely Shawls. Lovely Shawls is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lovely Shawls zonder opgave van redenen dit mee binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Lovely Shawls is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan je bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Lovely Shawls.

3.3 Indien je met enige betaling in gebreke bent, is Lovely Shawls gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Lovely Shawls.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Lovely Shawls opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan jou.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Lovely Shawls verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op jou over.

5.2 Lovely Shawls kan geen verantwoording nemen voor poststukken die zoek raken in Nederland, Duitsland, België of andere landen.  

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Je dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Lovely Shawls geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Lovely Shawls garandeert niet dat de aan jou geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien je Lovely Shawls daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Lovely Shawls de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Lovely Shawls te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd en ongedragen is en de plastic verzegeling (cq de kaartjes aan de sjaal) op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor jouw rekening komen. Producten met een waarde boven 45 euro moet men aangetekend retour verzenden.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Lovely Shawls, dan wel tussen Lovely Shawls en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Lovely Shawls, is Lovely Shawls niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Lovely Shawls.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Lovely Shawls in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Lovely Shawls gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Lovely Shawls kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien je aan Lovely Shawls schriftelijk opgave doet van een adres, is Lovely Shawls gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan Lovely Shawls schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Lovely Shawls gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Lovely Shawls deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Lovely Shawls in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lovely Shawls vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Lovely Shawls is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.